hh

Cổng trang trại

  • FARM GATE

    CỔNG TRANG TRẠI

    Cổng trại thường được làm bằng ống tròn và lưới thép hàn, một số cũng được làm bằng ống vuông.

    Theo cấu trúc bên trong khác nhau, cổng trang trại có thể được chia thành cổng trang trại loại “N”, cổng trang trại loại “I” và cổng trang trại dạng thanh. Cổng trang trại loại “N” và cổng trang trại loại “I”, thường sẽ được làm bằng ống tròn khung bên ngoài và lưới thép hàn bên trong, sau đó với một số ống bên trong làm giá đỡ. Cổng trại dạng thanh thường chỉ được làm bằng ống tròn .